مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و تامین باتري ، جهت استفاده در دستگاه های UPS تا سقف 2350 (دو هزار و سیصد و پنجاه) سلول باتری

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و تامین باتري ، جهت استفاده در دستگاه های UPS تا سقف 2350 (دو هزار و سیصد و پنجاه) سلول باتری
شماره :
48/99/07

1-نام ، نشاني و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738 و75358228

2-نوع ، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

خرید و تامین باتري ، جهت استفاده در دستگاه های UPS تا سقف 2350 (دو هزار و سیصد و پنجاه) سلول باتری طبق اسناد مناقصه و قرارداد پیوست

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 3.800.000.000 (سه میلیارد و هشتصد میلیون) ریال كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 15/11/1399 می باشد.

ساعت : 08:50:00
تاريخ : 1399/11/15