مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهی مزایده 115 دستگاه خوددریافت فرسوده

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهی مزایده 115 دستگاه خوددریافت فرسوده
شماره :
48/96/37

بانک مسکن در نظر دارد 115 دستگاه خوددریافت فرسوده و غیر قابل استفاده را از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی و یکجا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 96/05/31 می باشد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934

ضمناً جهت بازدید از اقلام زیراز تاریخ فوق به مدت 5 روز کاری(از ساعت 10صبح الی 14) به محل انبار فیروزآباد این بانک واقع در کیلومتر5 جاده ورامین قبل از فیروزآباد مقابل پمپ بنزین- صنایع آجر ماشینی فیروزآباد داخل کارخانه- انبارتجهیز و پشتیبانی مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 26205738 دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس حاصل نمایید.

ساعت : 07:09:00
تاريخ : 1396/05/30