سپرده سرمایه گذاری ممتاز سپرده سرمایه گذاری ممتاز

انواع حساب های سپرده سرمایه گذاری ممتاز:

 

حسابهای سپرده سرمایه گذاری ممتاز به دو دسته بر مبنای روش محاسبه تخصیص اوراق تقسیم بندی می شوند:

تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بر اساس اولویت بندی و تخصیص بصورت ماهیانه

شایان ذکر است هر یک از گروه های فوق به 2 زیر مجموعه ( با پرداخت سود و یا بدون سود) قابل تقسیم هستند.

تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بر اساس اولویت بندی:

واریز وجه به حساب ، برداشت ازحساب ،نرخ سود (نرخ سود کوتاه مدت عادی+1) ،روش محاسبه و واریز سود (چنانچه ممتاز عادی بدون سود نباشد) به حساب عیناً تابع مقررات عمومی حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی می باشد .

افتتاح کنندگان و دارندگان این نوع سپرده علاوه بر اخذ سود ، با توجه به ضوابط تعیین شده توسط بانک امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را نیز خواهند داشت .

واگذاری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن پس از گذشت حداقل شش ماه تمام از افتتاح حساب وبر اساس اولویت بندی امتیاز حساب و از بالاترین امتیاز صورت خواهد گرفت .

از آنجا که این حساب نیاز به رسوب مبلغ خاصی برای تخصیص اوراق ندارد میتواند گزینه مناسبی برای درآمدهای نامنظم و یا فصلی باشد. لازم به ذکر است که تخصیص اوراق به این حساب در تعهد بانک نیست.

اولویت بندی دارندگان حساب وتخصیص اوراق مذکور در هر شعبه بصورت مستقل و از طریق اجرای برنامه نرم افزاری انجام خواهد گرفت .

تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به دارندگان حساب که دارای اولویت باشند براساس امتیاز حساب بشرح جدول های زیر انجام خواهد گرفت .

کدهای 8726، 8731،8732

سقف تسهیلات(میلیون ریال)

حداقل مدت انتظار

برابر متوسط موجودی

360

6

5 / 0

370

9

75 / 0

380

12

1

410

18

2

440

24

3

470

30

4

500

36

5

 

 

کد حساب 8736

سقف تسهیلات(میلیون ریال)

حداقل مدت انتظار

برابر متوسط موجودی

120

6

5 / 0

125

9

75 / 0

130

12

1

140

18

2

150

24

3

160

30

4

170

36

5

 

 

حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی
اشخاص حقیقی
با هدف سود آوری و یا با هدف خیر
مشروط به نگهداری حداقل مانده پس از گذشت 1 ماه می توانند از اوراق بهره مند گردند.
تخصیص اوراق ممتاز به حساب‌های اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی مادامی که مانده حساب از حداقل تعیین شده توسط بانک کمتر یا فسخ نگردد تداوم خواهد یافت.
در صورت کاهش مانده حساب از حداقل تعیین شده، تخصیص اوراق در سرفصل های مختلف متفاوت خواهد.
 

سایر موارد

جهت تخصیص اوراق ثبت نام در سامانه سجام الزامیست.

 مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن  جهت انتقال به سایر افراد (فروش) 2سال (از تاریخ صدور اوراق) تعیین می گردد .

حداکثر مهلت استفاده از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن  جهت استفاده از تسهیلات 25 ماه است.

 

لازم به توضیح است بجز سپرده سه ماهه و شش ماهه از طریق اینترنت بانک می توانید بصورت مجازی افتتاح حساب نمایید.

 

            جدول انواع سرفصلهای قابل افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز

 

نوع سپرده

حقیقی عادی با سقف تخصیص 50 میلیون تومان اوراق

حقیقی عادی با سقف تخصیص 17 میلیون تومان اوراق

اشخاص حقیقی خاص -
 اشخاص حقوقی

حقیقی عادی بدون سود

حقیقی خاص

حقوقی بدون سود

ممتاز آینده سما سه ماهه اشخاص حقیقی و حقوقی شش ماهه اشخاص حقیقی و حقوقی
کد حساب

8726

8736

8727

8728

8732

8733

8734

8788

8789

7832

7837

7853
نرخ سودعلی الحساب 10%

10%

10%

بدون سود

بدون سود

10%

12% 14%
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب

50000 تومان

50000 تومان

50000 تومان

50000 تومان

50000 تومان

50000 تومان

16میلیون تومان 16میلیون تومان
حداقل موجودی جهت تخصیص اوراق

5 هزارتومان

5 هزارتومان

10 میلیون تومان

5 هزارتومان

16 میلیون تومان

10میلیون تومان

16میلیون تومان 16میلیون تومان
 حداقل موجودی برای دریافت یک سهم اوراق

امتیازبندی بر مبنای اولویت بندی

امتیازبندی بر مبنای اولویت بندی

19/100میلیون تومان

(نسبت به ماه متفاوت است)

امتیازبندی بر مبنای اولویت بندی

14میلیون تومان

(نسبت به ماه متفاوت است)

17/200میلیون تومان دریافت اوراق پس از یکسال

(نسبت به ماه متفاوت است)

21 میلیون تومان

(نسبت به تعداد روز ماه متفاوت است)

21میلیون تومان

(نسبت به تعداد روز ماه متفاوت است)

توضیحات کارت

کارت

کارت 

کارت

کارت 

کارت 

- -
 

 

تاریخ ویرایش1400/5/5- 10:7

فرم ها فرم ها

افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ممتاز

قیمت اوراق قیمت اوراق