حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم

بهره مندی از این تسهیلات مشمول افتتاح کنندگان حساب، قبل از تاریخ 1399/09/08 می شود.

 

صندوق پس انداز مسکن یکم

تسهیلات از محل حساب یکم به منظور ساخت یک واحد مسکونی قابل پرداخت می باشد.

 

 • شرایط متقاضیان:
 • متقاضی دارای حداقل 18 سال تمام با درآمد مستقل و مکفی باشد.
 • متقاضی و همسر وی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک ها جهت خرید، احداث واحد مسکونی،انتقال سهم الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
 • متقاضی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشد.

 اخذ استعلام فرم ( ج) از وزارت راه وشهرسازی به منظور عدم دریافت تسهیلات بانکی و استفاده از امکانات دولتی (زمین،مسکن،تسهیلات یارانه ای و ...)توسط متقاضی و همسر وی الزامی است.

 

 • سقف تسهیلات:
 • در شهر تهران بصورت انفرادی 800 میلیون ریال
 • در مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت بصورت انفرادی 600 میلیون ریال
 •  سایر مناطق شهری بصورت انفرادی معادل 400 میلیون ریال

 

 • نرخ سود تسهیلات:
 • در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری ویژه وام اولی ها 8 درصد
 • در مناطق بافت فرسوده شهری ویژه غیر از وام اولی ها 8 درصد
 • در مناطق بافت فرسوده شهری ویژه وام اولی ها 6 درصد

 

 • نحوه و مدت سپرده گذاری:

- حداقل مدت انتظار : دو دوره 6 ماهه معادل یک سال

- حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات 800 میلیون ریالی : 135 میلیون ریال

-حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات 600میلیون ریالی: 100میلیون ریال

- حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات 400میلیون ریالی: 67میلیون ریال

- مدت زمان سپرده گذاری در صورت حفظ حداقل موجودی : سه سال

- روش محاسبه: هر 6ماه یک برابر متوسط موجودی

 

 • حداقل مدت انتظار:
 • یکسال معادل 12 ماه
 • حداکثر مدت بازپرداخت :
 • در صورتی که طول دوران مشارکت مدنی از 12 ماه تجاوز ننماید، مدت فروش اقساطی حداکثر 144 ماه معادل 12 سال است.
 • بازپرداخت به دو روش ساده و پلکانی امکانپذیر است.

 

 • ویژگی های ملک مورد معرفی:
  • ملک باید مفروز و شش دانگ، دارای سند مالکیت(ثبتی) یا قرارداد واگذاری زمین شهری قابل ارتهان یا قرارداد اجاره (در اراضی موقوفه) با کاربری مسکونی بوده، در محدوده خدمات شهری قرارداشته باشد.
  • ملک بازداشت و در وثیقه نباشد
  • مشخصات، ابعاد و حدود اربعه زمین باید با سند مالکیت یا برگ واگذاری مطابقت داشته باشد

مفروز: ملک شش دانگ دارای حدود ابعاد و مساحت مشخص به شرح صورتمجلس تفکیکی یا سند مالکیت

در انجام مشارکت برای ساخت زمین های استیجاری ، موجر یا سازمان اوقاف یا متولی در وقف خاص اعلام موافقت نمایند.

 

 • پرداخت تسهیلات توام با حساب های تعهدی
 • تجمیع دو حساب مسکن یکم امکانپذیر نمی باشد.
 • تجمیع حساب یکم با سایر حساب های تعهدی شامل صندوق پس انداز مسکن و حساب پس انداز مسکن جوانان (پس از تبدیل به حساب صندوق)که قبل از 16/3/1393 افتتاح شده اند، بلامانع است. در این حالت متوسط موجودی دوره های انتظار حساب های تعهدی قبلی باید معادل حداقل متوسط موجودی  حساب صندوق پس انداز یکم بوده، به این ترتیب کسری امتیاز کسب شده از حساب های تعهدی قبلی حداقل به مدت 6 ماه در حساب مسکن یکم سپرده گذاری می گردد.
 • تجمیع حساب یکم با سایر حساب های تعهدی شامل صندوق پس انداز مسکن و حساب پس انداز مسکن جوانان فارغ از تاریخ افتتاح حساب های تعهدی قبلی امتیاز آن حساب محاسبه شده و سپرده گذاری کسری امتیاز لازم را تا سقف ذتسهیلات مسکن یکم حداقل به مدت یک سال باید در حساب یکم سپرده گذاری نماید.

 

 • پرداخت تسهیلات توام با اوراق ممتاز
 • استفاده از سقف‌های تسهیلاتی پس‌انداز مسکن یکم توام با اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن امکان پذیر می باشد.
  پرداخت تسهیلات توام با اوراق ممتازدر تهران تا سقف 1600 میلیون ریال- در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 1200 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری 800 میلیون ریال قابل پرداخت می باشد.

 

 • سایر موارد:
 • در صورت انصراف از دریافت تسهیلات، در زمان فسخ، سودی معادل سود سپرده های کوتاه مدت عادی به متقاضی پرداخت می شود.
 • پس از کسب امتیاز تسهیلات، رعایت حداقل متوسط موجودی دوره‌های شش‌ماهه به منظور حفظ تسهیلات کسب شده الزامی است. لیکن در صورت کاهش موجودی، مهلت استفاده از سقف تسهیلات حداکثر دو دوره 6 ماهه از اتمام محاسبات می باشد و در صورت عدم استفاده از تسهیلات در مهلت تعیین شده قسمتی از امتیاز تسهیلاتی از سقف تسهیلات کسر خواهد شد.
 • انتقال حساب مذکور تنها به بستگان نزدیک تسهیلات گیرنده ( پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه ) امکانپذیر می باشد.
 • پرداخت تسهیلات از محل این حساب صرفا در مناطق شهری امکانپذیر بوده و در خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود.
 • انتقال حساب یکم از شعبه ای به شعبه ای دیگر در داخل یک شهر امکانپذیر نمی باشد.
 • انتقال حساب یکم به سایر شهرها با رعایت سقف تسهیلات در شهر مورد نظر بلامانع می باشد.
 • چنانچه متقاضی اقدام به افتتاح حساب یکم در سایر شهرها نموده و قصد انتقال حساب به شهر بزرگتر را دارد، این امر امکانپذیر بوده لیکن سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم  وی معادل سقف تسهیلات شهر محل افتتاح حساب خواهد بود لذا متقاضی میتواند اقدام به خرید اوراق ممتاز به میزان مابه التفاوت تسهیلات متعلقه تا سقف تسهیلات نماید.
تاریخ ویرایش1400/7/18- 13:37

فرم ها فرم ها

افتتاح سپرده صندوق پس‌انداز مسکن یکم

اسناد
  نام
دریافت فایل (612k) (نمایش در پنجره‌ی جدید) تصوير کوچک