تسهيلات مضاربه ،اموال سرمايه اي ،سرمايه در گردش ،مرابحه تسهيلات مضاربه ،اموال سرمايه اي ،سرمايه در گردش ،مرابحه

مدارک مورد نیاز " اشخاص حقیقی"
 • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی تسهیلات و ذینفعان واحد 
 • اصل و تصویر مجوز فعالیت متقاضی(نوع فعالیت متقاضی می بایست با تسهیلات درخواستی متناسب باشد)
 • ارایه وثایق مورد قبول بانک
 • فرم درخواست تکمیل و امضا شده
 • اظهار نامه مالیاتی
 • پیش فاکتور ( مضاربه و اموال سرمایه ایی) و گزارش توجیهی ( سرمایه در گردش)
 
مدارک مورد نیاز "اشخاص حقوقی"
 
 •  اصل و تصویر اساسنامه شرکت(شرکت به موجب اساسنامه بایستی امکان بهره مندی از تسهیلات را داشته باشد) لازم به ذکر است در مورد شرکت های غیرسهامی ارایه شرکتنامه الزام
 • می باشد.
 • اصل و تصویرآگهی تاسیس ثبتی شرکت ( حداقل مدت زمان فعالیت شرکت از تاریخ ثبت می بایست یک سال تمام باشد)
 • اصل و تصویر آگهی تغییرات شرکت و انتخاب مدیران
 • ارایه کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت 
 • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل، صاحبان امضای مجاز ، ذینفعان واحد
 • صورتجلسه هیات مدیره شرکت مبنی بر موافقت با دریافت تسهیلات
 • فرم درخواست تکمیل و امضا شده
 • پیش فاکتور ( مضاربه و اموال سرمایه ای) و گزارش توجیهی ( سرمایه در گردش)
 • اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور مربوط به 3 سال اخیر شرکت (با عنایت به آخرین صورت های مالی ، نسبت مالکانه شرکت در حال حاضر می بایست حداقل به میزان 25% باشد. به عبارت دیگر حداقل 25% دارایی های شرکت از محل حقوق صاحبان سهام تامین شده باشد)

 مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه نقدی می گردد با قید اینکه طرف دیگر ( عامل که می تواند شخص حقیق و حقوقی باشد) با آن تجارت کرده و در سود حاصله معامله تجاری طرفین به نسبت توافق شده شریک باشند. تسهیلات مضاربه جهت فراهم نمودن شرایط لازم برای گسترش امور بازرگانی می باشد.
کالای موضوع تسهیلات مضاربه کالا مجاز، مشروع ، مورد نیاز جامعه ، مطابق با قوانین جاری کشور بوده و منع قانونی نداشته باشد و همچنین کالا باید سهل البیع بوده ، به ترتیبی که حداکثر ظرف مدت قرارداد به فروش برسد. ضمناً اعطای تسهیلات مضاربه جهت خرید کالا برای استفاده شخصی مجاز نخواهد بود همچنین امکان اعطای تسهیلات به کالاهای فاسد شدنی و کالای لوکس مقدور نمی باشد.
شایان ذکر است به منظور پاسخگویی به تمامی نیازهای تسهیلاتی مشتریان ،این بانک آمادگی دارند نسبت به اعطای تسهیلات اموال سرمایه ای جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات و نیز اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به منظور تامین مالی مورد نیاز مشریان خود اقدام نماید.
 
ضوابط:
- عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی 
- تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور بررسی اولیه درخواست 
-مدت قراردادهای مضاربه، متناسب با طول مدت خرید و فروش کالای مورد معامله تعیین می شود و حداکثر به مدت یکسال است.

تاریخ ویرایش1398/2/30- 11:16