فهرست اخبار فهرست اخبار

در مسابقات سنگنوردی سالنی

قهرمانی نسترن و مریم حکمتی منش

قهرمانی نسترن و مریم حکمتی منش در مسابقات سنگنوردی سالنی
نسترن و مریم حکمتی منش (فرزندان همکار) در مسابقات سنگنوردی سالنی چند جانبه جنوب کشور حایز مقام قهرمانی شده اند
آخرین بروزرسانی 1395/7/12