فهرست اخبار فهرست اخبار

با پیگیری مدیریت خوزستان

خودپردازهای فرودگاه بین المللی اهواز ، آبادان وهتل5ستاره پارس اهواز نصب وراه اندازی شدند

درگاه های خودپرداز مدرن بانک درسه نقطه مهم استان که محل رفت وآمد بسیاری ازمسافرین ومردم شهرهای اهواز وآبادان است پس از راه اندازی ، آماده ارایه خدمت به مراجعین شد .
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، درگاه های خودپرداز مدرن بانک درسه نقطه مهم استان که محل رفت وآمد بسیاری ازمسافرین ومردم شهرهای اهواز وآبادان است پس از راه اندازی ، آماده ارایه خدمت به مراجعین شد . همچنین با پیگیری صورت گرفته پایانه خود پرداز شرکت آبفای خوزستان نیز نصب وراه اندازی شد.
این درگاه های الکترونیکی به منظورارایه خدمت به مسافرین ومهمانان راه اندازی شد که با توجه به نصب آرم وبرند بانک تاثیر بسزایی درمعرفی خدمات الکترونیکی وحضور بانک مسکن دراذهان مراجعین دارد .
پایانه های یاد شده با پیشنهاد مدیریت شعب وهمکاری خوب اداره خدمات نوین بانک نصب وراه اندازی شده است همچنین دایره سیستم های مدیریت ، شعبه مرکزی اهواز وگروه بازاریابی مدیریت درمکان یابی وسایرمراحل راه اندازی درگاه های مذکور همکاری بی وقفه واثر گذاری داشته اند .
گفتنی است با نصب دستگاه های مذکور بخش قابل توجهی از منابع هتل پارس اهواز وفرودگاه های یاد شده درشعبه مرکزی اهواز وسایر شعب جذب شده اند .
آخرین بروزرسانی 1394/11/20