فهرست اخبار فهرست اخبار

با هدف تحقق اهداف سالانه انجام شد

برگزاری نشست های پی درپی وصول مطالبات درمدیریت خوزستان

محمد علی بهوندی معاون اداری پشتیبانی مدیریت خوزستان ، ازبرگزاری نشست های متوالی با تمامی شعب استان به منظور بررسی وبه سامان رساندن فرآیند پرونده های معوقه دردو بخش عقود مبادله ای ومشارکتی خبرداد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، سلسه نشست های یاد شده با حضورروسای شعب هم درجه وهم منطقه با رویکرد ورود به پرونده های معوقه در بخش های مجتمع سازی ، انبوه سازی وتعاونی ها دنبال می شود .
دراین شیوه ، مسیول شعبه با آوردن پرونده های معوقه مهم به جلسه وبررسی آن توسط اعضای کمیته وسایرروسای شعب با همفکری وتبادل نظر واستفاده از تجربه ونظر یکدیگر درخصوص شیوه پیگیری پرونده تصمیم گیری می شود .تاکنون مسیولین بیشتر شعب استان درنشست های یاد شده حضوریافتند وبه بررسی پرونده های معوقه مهم خود با استفاده از نظر وتجربه سایرهمکاران پرداختند .
یکی ازمسیولین شعب شهرستان دراین زمینه می گوید :
دراینگونه جلسات چندجانبه که سایرهمکاران نیز حضوردارند ازتجربیات ودانش کاری یکدیگر استفاده نموده وبا همفکری وتبادل نظر به جمع بندی ونتایجی خوبی می رسیم بنابراین برگزاری نشست های وصول مطالبات به سبک وسیاق جدید که تنها با حضور چند شعبه انجام می شود به نظر می رسد ازاثر بخشی ونتایج بهتری برخوردار شود زیرا پرونده ها با دقت وحوصله لازم توسط اعضای بررسی می شوند .
معاون اداری ، پشتیبانی مدیریت نیز با تشکرازمشارکت خوب روسای شعب دراین جلسات تصریح کرد:
آثار ونتایج نشست های مذکور که پیش بینی می شود روند خوبی در کاهش معوقه ها وافزایش وصولی ها داشته باشد در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.
وی افزود : علاوه بر این نشست ها ، پیگیری ویا پایش روند عملکرد شعب دراین زمینه نیز ازطرف مدیریت با توجه به آمارارایه شده دنبال می شود .
درخصوص آمارمعوقه عقود مبادله ای نیز از روسای شعب خواسته شد یکی ازهمکاران با تمرکز بر آمار مذکور موضوع را پیگیری ودو کارمهم دراین خصوص انجام دهد . یکی جلوگیری از انباشته شدن تعداد اقساط معوقه زیرامشتری برای بازپرداخت بامشکل روبروخواهد شد ودیگری اطلاع بموقع به مشتریانی که تعداد اقساط معوقه آنان کم است وبا اطلاع به وی می توان ازانباشته شدن اقساط وکمک به توان پرداخت وی حجم معوقه ها را کاهش داد .
گفتنی است سلسه نشست های وصول مطالبات درمدیریت خوزستان تا پوشش کامل وحضورهمه شعب همچنان ادامه دارد .
آخرین بروزرسانی 1394/11/20