فهرست اخبار فهرست اخبار

با حضور رؤسای شعب استان

ضوابط و معیارهای اساسی پرداخت تسهیلات در مدیریت خوزستان تشریح شد

بهداشت پرداخت تسهیلات اعتباری توسط یاور عسکری کارشناس ارشد اعتباری مدیریت در جمع مسیولین شعب خوزستان تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی این مدیریت ، قابلیت اعتماد و اطمینان ، صلاحیت فنی،ظرفیت مالی و کشش اعتباری و وثیقه یا تامین چهار محور و ضابطه بهداشت اعتباری است که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

عسکری مدرس آموزشی مدیریت در خصوص مولفه های بهداشت اعتباری می گوید :

منظور از اعتماد و اطمینان این است که بانک متوجه شود متقاضی تسهیلات تا چه میزان به تعهدات خود پایبند بوده و به قراردادهای خود با بانک احترام می گذارد.

آگاهی از وضعیت روابط تجاری متقاضی در گذشته و طرز رفتار و تمایلات و روابط اجتماعی او می تواندعلامت خوبی از اعتماد باشد اگر چه دیدگاه و تمایل وی به بازپرداخت اعتبار نیز باید محرز و معلوم شود.

در هر صورت امین و متعهد بودن متقاضی یکی از شرایط اساسی و اولیه پرداخت تسهیلات است.وی در خصوص صلاحیت فنی متقاضی می گوید :

امکانات فنی و تجربه متقاضی ، کاردان بودن ، تواناییهای عملی مشتریان در رشته مورد فعالیت و موضوع معامله از متغیرهای مهم معیار قابلیت و صلاحیت فنی است.

ظرفیت مالی و کشش اعتباری از دیگر معیارهای مهم بهداشت اعتباری است که وی اینگونه بدان اشاره می کند:

ظرفیت مالی و کشش اعتباری یعنی بنیه مالی قوی یا داشتن اعتباری تجاری بطوریکه در هر زمان توانایی بازپرداخت منابع بانک را از محل منابع داخلی خود و یا تامین اعتبار از منابع خارجی را داشته باشد.

به عبارت دیگر در هر مقطع زمانی قدرت بازپرداخت اعتبار را داشته باشد. وی افزود :تناسب اعتبار یا تسهیلات مورد تقاضا با وضعیت مالی مشتری نیز باید سنجیده شود. رعایت این تناسب و تعادل ضروری است. در شرایط خاص و بحران های اقتصادی به موارد ذیل نیز باید دقت و توجه شود :

سیاست های خاص دولت ها ، فشاری قبا ، کمبود مواد، از دست دادن موقت بازار محصول و اینکه متقاضی تا چه میزان توانایی و استقامت در مقابله با فشارهای مالی ناشی از شرایط مزبور را دارد نیز باید لحاظ و مورد توجه قرار گیرد.

وثیقه یا تامین ، آخرین و نهایی ترین مولفه هایی است که باید در خصوص آن حساسیت و احتیاط بیشتری بعمل آورد . وی در خصوص اهمیت کامل بودن وثیقه می گوید :

وثیقه صرفاً به رهن گرفتن اموال منقول و یا غیر منقول و یا اوراق بهادار نیست بلکه ماهیت طرح یا فعالیت و نیز هر نوع اسناد تعهد آور قرارداد و در عین حال اموال موضوع تسهیلات اعطایی می توانند به عنوان وثیقه قلمداد شوند. زیرا به موجب ماده 15 اصلاحی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ، کلیه قراردادهای موضوع تسهیلات اعطایی بانک ها در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی قلمداد می گردند. مدرس آموزشی مدیریت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وثیقه کافی به تنهایی می تواند ملاک تعیین و تصویب اعتبار باشد می گوید :

تبدیل وثیقه به وجه نقد بر اثر مشکلات قانونی ، فقط به صرف وقت و هزینه زیاد در یک سازمان نسبتاً طولانی امکان پذیر است . بانک باید بتواند بازگشت اعتبار را در زمان ادامه فعالیت و از محل درآمد جاری و تعیین تکلیف عادی اعتبار گیرنده تامین کند نه از محل تصرف و فروش اموال مشتری و وسایل کسب و کار او.
در حقیقت اگر بانکی مجبود به تصرف و فروش وثیقه ای می شود در واقع نشان می دهد که اعتبار اعطایی بر اساس و معیار صحیحی استوار نبوده و ضوابط و معیارهای اساسی رعایت نشده است.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6