تازه های اخبار تازه های اخبار

مصاحبه

مصاحبه مصاحبه با دو رییس شعبه درجه یک (ارتقای یافته)

ارتقا درجه شعبه یکی از مؤلفه های انگیزشی است که مجموعه فعالیت های هر شعبه را بعنوان یک واحد اقتصادی بخوبی به سمت افزایش کارایی و اجرای هرچه بهتر سیاست ها و اهداف مورد نظر بانک هدایت می کند. آنچه در خصوص روند ارتقا درجه شعب مهم است تعیین متغیرها و فاکتورهای مؤثر بر ارتقا نیست بلکه مشخص کردن ضریب اهمیت هریک از پارامترهای تعیین شده در هر سال است که باید متناسب با اهداف و سیاست های کلی بانک تهیه و تدوین شود.

پرسش های مطرح شده با دو رییس شعبه درجه یک مدیریت خوزستان آقایان امیر شریفی فرد رییس شعبه مرکزی دزفول و محمدرضا ماجدی رییس شعبه مرکزی بندر ماهشهر که در سالجاری ارتقا درجه یافته اند در همین خصوص است.

باهم نظرات و دیدگاههای آنان را باتوجه به پرسش های ارایه شده می خوانیم:

1- بنظر شما چه عواملی بعنوان متغیرهای اثر گذار بر روند ارتقا درجه شعبه باید تعیین شود؟

امیر شریفی فرد رییس شعبه مرکزی دزفول:

تعیین فاکتورهای اثر گذار بر ارتقا درجه شعب می تواند با توجه به اثر گذاری هر متغیر بر میزان سود آوری و یا کارایی شعبه تعیین شود.

جذب منابع بویژه منابع صفر درصدی و یا ارزان قیمت ، توجه به میزان مصارف و یا همان تسهیلات پرداختی شعبه ، میزان وصول مطالبات و کاهش معوقات ، انجام فعالیت های کارمزد محور بویژه صدور ضمانت نامه ، در شرایط کنونی حجم پرونده های تسهیلاتی مسکن مهر که منجر به فروش اقساطی شده اند از مهمترین مؤلفه های اثر گذار در تعیین ارتقا درجه شعب هستند که می توانند مطرح و مدنظر قرار گیرند.

پرداخت تسهیلات از طریق فروش اوراق نیز بعنوان یک عامل مثبت اثر گذار بر روند سود دهی شعبه در بخش مصارف می تواند لحاظ شود.

محمد رضا ماجدی رییس شعبه مرکزی بندر ماهشهر:

در پاسخ به این پرسش می توان به موارد ذیل اشاره کرد

میزان درصد منابع ارزان قیمت در کل ترکیب منابع شعبه. به عبارت دیگر وزن سپرده های با نرخ سود کمتر و سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز در ترکیب کلی منابع شعبه رصد و پایش شود. البته در این خصوص دادن اختیارات لازم به رییس شعبه بمنظو ر جذب اینگونه منابع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

شیوه دیگری نیز برای تشخیص این پارامتر وجود دارد و آن محاسبه میانگین قیمت تمام شده پول در هر شعبه است. یعنی شعبه ای که در جذب منابع از کمترین قیمت تمام شده پول بهره برده است سزاوار و شایسته گرفتن امتیاز عالی است . زیرا کاهش بهای پول موجب کاهش هزینه تجهیز منابع و در صورت مدیریت صحیح آن ، افزایش سود آوری شعبه می شود.

متغیر مهم دیگر در ارتقا درجه شعبه، پرداخت تسهیلات با نرخ عقود مبادله ای و عقود مشارکتی است ، این نوع تسهیلات هم با نرخ مناسبی پرداخت می شوند هم می توانند موجب جذب مشتری و منابع بیشتر برای شعبه شوند ضمن اینکه دوران باز پرداخت و تقسیط آنان نیز با توجه به شرایط تورمی موجود به نفع شعبه است.

سومین عامل اثر گذاربرای ارتقا ، درآمدهای ناشی از فعالیت های کارمزد محور می تواند باشد. در این خصوص تنها صدور ضمانت نامه مد نظر نیست اگرچه حرکت شعب به سمت صدور انواع ضمانت نامه میتواند شایسته و قابل تقدیر باشد. زیرا بعنوان منبع درآمد خوبی در حساب سود و زیان شعبه خود نمایی می کند اما از کارمزد سایر خدمات نیز نباید غافل شد.

پیشنهاد این است که هم تعداد خدمات کارمزدی افزایش یابند و هم مبلغ کارمزد خدمات ارایه شده کنونی متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابند.

در هر صورت اغلب بانک های دنیا بیش از 50 درصد درآمدشان از محل کارمزد خدمات ارایه شده به مشتریان حاصل می شود که حرکت در این مسیر، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. یعنی ما باید به سمت افزایش درآمدهای کارمزدی و کاهش دریافتی های ناشی از پرداخت تسهیلات و دردسرهای مربوط به نوسانات نرخ های سود حرکت کنیم.

فاکتور مهم دیگر در بحث ارتقا ، علاوه بر کاهش معوقات میزان وصولی های ناشی از مطالبات معوق است ، یعنی یک شعبه در برگشت منابع پرداخت شده به مشتری تا چه حد موفق بوده است .

اینکه در هنگام پرداخت تسهیلات ، مؤلفه های اعتبار سنجی را رعایت نموده و مشتری شعبه یا همان تسهیلات گیرنده به شکل منظم اقساط خود را پرداخت میکند و یا در صورت عدم پرداخت و یا پرداخت نامنظم اقساط ، وی وهمکارانش موضوع را بلادرنگ پیگیری می کنند بخوبی در عملکرد نسبت های وصول به تسهیلات معوق قابل بررسی و توجه است.

2- بنظر شما چه شاخص هایی باید در ارتقا درجه شعب ، اهمیت و وزن بیشتری داشته باشند؟

شریفی رییس شعبه مرکزی دزفول:

ضریب اهمیت شاخص ها با توجه به سیاست ها و اهداف کلی بانک درهر سال و یا در یک فرآیند کوتاه دو یا سه ساله لازم است تعیین شوند. زیرا قرار گرفتن در شرایط رقابتی امروز و از آن طرف پیامدهای ناشی از سیاست های تکلیفی و دستوری که از گذشته به نظام بانکی بویژه بانک مسکن به ارث رسیده است به ما اجازه نمی دهد برای تعیین ضریب اهمیت شاخص ها، ارقام ثابت و یا برنامه ریزی دایم و بلند مدتی داشته باشیم.

به هر روی ، دادن وزن به متغیر ها ، باید بر اساس اولویت های سیاستی بانک انجام شود.

در یک سال و یا در یک بازه زمانی دو یا سه ساله ممکن است تجهیز منابع با تکیه بر سپرده های ارزان قیمت در اولویت باشد و یا در یک مقطعی فقط بحث جذب سپرده فارغ از نرخ آن با توجه به شرایط موجود به فرآیند تجهیز کمک می کند که همه این موارد بوسیله تصمیم گیرندگان بانک در مرکز قطعاً لحاظ خواهد شد.

یا بعنوان نمونه ای دیگر در شرایط کنونی که بحث مطالبات معوق موجب شده بیش از 25 درصد منابع بانکها قفل شود بی شک دادن وزن بیشتر به کاهش معوقات و افزایش وصولی های ناشی از آن بعنوان یک سیاست درست می تواند در سالجاری و یا چند سال آینده مدنظر سیاست گذار واقع شود . زیرا طولانی شدن فرآیند مطالبات معوق حل مشکل را سخت تر وعواقب جبران ناپذیری را به نظام پولی و بانکی کشور وارد میکند.

تشخیص اهمیت این موضوع و لحاظ آن در افزایش ضریب اهمیت شاخص های ارتقا به حل مشکل تا حدود زیادی کمک می کند. ضمن اینکه تلاش در جهت کاهش معوقات و افزایش وصولی ها به تجهیز کم هزینه منابع بانک منجر می شود.

در هر صورت منظور توجه به اولویت های بانک در هر مقطع است که ضریب وزنی شاخص های ارتقا را تعیین میکند.به عبارت دیگر سیاست گذار می تواند با دادن وزن بیشتر به شاخص های مورد نظر خود به اهداف کوتاه مدت و یا میان مدت بانک دست یابد.

البته شیوه ها و راه های متنوعی برای رسیدن به اهداف وجود دارد اما در اینجا چون در خصوص شاخص های ارتقا صحبت میکنیم به این جنبه از موضوع بیشتر اشاره می شود.

ماجدی رییس شعبه مرکزی بندر ماهشهر:

ضریب اهمیت شاخص های ارتقا و مشخص کردن عدد آن کار سخت و دشواری است اما با تشخیص اولویت های بانک می توان رقمی نزدیک به واقعیت برای شعب تعیین کرد.

آنچه در این خصوص به شکل کلی مهم است منابع ، مصارف و سود و زیان بانک است که در شاخص های ارتقا شعبه خود را نشان می دهند. اما اینکه کدامیک از مؤلفه های یاد شده از اهمیت بیشتری برخور دار است بستگی به شرایط رقابتی بانک در بین رقبا دارد.

اگر بانک های رقیب به شدت در صدد تسخیر بخش عمده ای از نقدینگی موجود در بازار باشند شما باید به شاخص جذب نمره و عدد بیشتری را اختصاص دهید. یا در شرایطی که سیاست پولی و اعتباری ، انبساطی است لازم است خود را برای دادن وزن بیشتر به ارقام تسهیلات پرداختی آماده کنید. زیرا عدم انطباق با این سیاست کاهش منابع در آمدی شعبه را بدنبال دارد.

یا بعنوان نمونه دیگر در شرایط کنونی که بسیاری از منابع بانکی معوقه و قفل شده است پرداختن به سیاست های تشویق وصول و افزایش ضریب اهمیت آن در شاخص های ارتقا بی شک کمک فراوانی به روند برگشت مطالبات معوق می نماید.

البته در شرایطی که بعضی سیاست ها به بانک تکلیف می شود مثل تسهیلات مسکن مهر و معوقه های ناشی از آن ناگزیر به در نظر گرفتن واقعیت های موضوع در شاخص های ارتقا هستیم. یعنی در شرایط کنونی وصول مطالبات ناشی از این طرح و فروش اقساطی تسهیلات اعطایی بسیاری از پروژه های در حال اتمام و آماده واگذاری طرح یاد شده نیز در شاخص های ارتقا لحاظ شوند.

در پایان اگر سخن و یا توصیه ای دارید مطرح بفرمایید

رییس شعبه مرکزی دزفول:

از اداره کل طرح و برنامه تشکر و قدردانی می کنم به سبب اعلام شاخص های ارتقا شعب که هر ساله قبل از آغاز سال به مدیریت ها و شعب اعلام می نماید.

این اعلام بهنگام باعث می شود شعب با آمادگی بیشتری برنامه ها و سیاست های مورد نظر بانک را دنبال کنند. و از طرفی خود بهتر و آماده تر از گذشته به برنامه ریزی و هدایت امور شعبه بپردازند.

مهمترین توصیه به همکاران رییس شعبه است که سعی کنند متناسب با اهداف ابلاغی و توجه به ضریب اهمیت شاخص های ارتقا ، مجموعه تحت مدیریت خود را هدایت و رهبری کنند.

رییس شعبه مرکزی بندر ماهشهر:

تعیین شاخص های ارتقا در آغاز هر سال اقدامی بسیار شایسته و قابل تقدیر است که خوشبختانه همکاران ما ، در اداره کل طرح و برنامه این موضوع را بخوبی مدیریت نموده و بموقع و بهنگام به شعب اعلام می کنند. از راهنمایی و توجه مدیران عالی بویژه مدیر عامل محترم که عنایت خاصی به موضوع ارتقا دارند نیز تشکر و قدردانی می کنیم.

مهمترین توصیه ای که در خصوص شاخص های ارتقا می توان مطرح کرد توجه به ثبات نسبی ضریب اهمیت شاخص های اصلی ارتقا و لحاظ واقعیت های موجود در اهمیت وزنی سایر شاخص ها بمنظور تحقق اهداف مهم و مقطعی است.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23