رتبه برترمدیریت خوزستان دربخش تجهیزات ارایه خدمات نوین

تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری اعلام شد

رتبه برترمدیریت خوزستان دربخش تجهیزات ارایه خدمات نوین

رتبه و جایگاه مدیریت خوزستان دربخش تجهیزات ارایه خدمات نوین یعنی صدور تعداد کارت های برداشت، کارت های اعتباری ،کارت هدیه و بن کارت ،تعداد ومبلغ کل تراکنش های ATM ، تعداد ومبلغ کل تراکنش های PiN Pad یا پایانه های شعب تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری اعلام شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، براساس آخرین داده های مربوط به دفترچه آماری گزارش عملکرد بانک منتشر شده توسط اداره کل آمار واطلاعات ، مدیریت خوزستان توانست در بخش صدور کارت هدیه و بن کارت رتبه نخست ، دربخش تعداد ومبلغ کل تراکنش ها ی مربوط به ATMوPiN Pad شعبه ای رتبه دوم ، دربخش صدور کارت اعتباری رتبه سوم ودرخصوص صدور تعداد کارت های برداشت جایگاه سوم را کسب کند .

این آمار بدون احتساب عملکرد مجموعه مدیریت های مناطق استان تهران محاسبه واعلام شده است .همچنین تعداد کل خودپردازهای نصب شده این مدیریت 97 دستگاه است که درمیان مدیریت های همتراز کمترین تعداد است . تعداد کل PiN Padیا پایانه های شعبه ای نیز 356دستگاه است که درمقایسه با مدیریت های هم درجه از نظر کمترین تعداد حایز رتبه دوم است .

گفتنی است مدیریت خوزستان سال گذشته در بخش خدمات بانکداری الکترونیک درزمره مدیریت های برتر معرفی شده که از مدیر شعب این استان در اولین همایش مدیران ارشد بانک در سالجاری تقدیر بعمل آمده است .

آخرین بروزرسانی 1394/5/6