اطلاعات تماس مدیران استان اطلاعات تماس مدیران استان

بازگشت

مدیریت شعب استان خوزستان - معاون مالی فناوری

فیروز دوستانی
مدیریت شعب استان خوزستان - معاون مالی فناوری
تلفن : 061-32234635
نمابر : 061-32231001
آدرس پستی : اهواز – خیابان آزادگان - خیابان شهید عابدی – مدیریت شعب بانک مسکن استان خوزستان